Freitag 29.04.2016

Don P. & The blue jags


Freitag 27.05.2016

hard wretches


Freitag 24.06.2016

the dues


Freitag 29.07.2016

The Clients


Freitag 26.08.2016 Doppelkonzert

tony dynamite and the shootin’beavers

johnny fontane and the rivals


Freitag 30.09.2016

sleepy eddie james


Freitag 28.10.2016

the family affair